Regulamin SSKG


REGULAMIN STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW KONIŃSKIEGO „GÓRNIKA” 

uchwalony w dniu 05.10.2010 podczas zebrania założycielskiego

ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Sympatyków Konińskiego Górnika” i jest zwane w dalszej części regulaminu Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – „Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104)”.

3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

4. Obszarem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów z poszanowaniem prawa obowiązującego w danym kraju.

5. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Konin.

6. Stowarzyszenie jest niezależne od organizacji politycznych, gospodarczych i religijnych. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej swoich członków.

ROZDZIAŁ II – Cele, środki działania oraz finansowania

1. Główne cele Stowarzyszenia to:

 • Zrzeszanie wszystkich sympatyków KS Górnik Konin;
 • Propagowanie idei sportu i lokalnego patriotyzmu;
 • Zwiększenie zainteresowania piłką nożną w Koninie i regionie konińskim;
 • Promowanie wydarzeń sportowych związanych z KS Górnik Konin, w tym promocja meczów piłkarskich;
 • Promowanie kulturalnych form dopingu podczas wydarzeń sportowych związanych z KS Górnik Konin i podnoszenie poziomu kultury życia kibicowskiego na meczach konińskiego klubu;
 • Pomoc konińskim kibicom piłki nożnej w organizowaniu wydarzeń związanych ze sportem;
 • Współpraca z władzami KS Górnik Konin w zakresie organizacji wydarzeń sportowych, promocji klubu i propagowania sportowego trybu życia;
 • Dbałość o zabezpieczenie interesu kibiców i sympatyków KS Górnik Konin oraz pomoc w organizacji ruchu kibicowskiego w Koninie.

2. Cele Stowarzyszenia będą realizowane głównie poprzez:

 • Udział członków Stowarzyszenia w wydarzeniach organizowanych przez KS Górnik Konin;
 • Współpracę Stowarzyszenia z KS Górnik Konin w sprawach związanych z organizacją widowisk sportowych i kibicowskich;
 • Współpracę Stowarzyszenia z organizacjami lokalnymi, organami administracji państwowej i samorządowej, w zakresie promocji sportu, w tym przede wszystkim piłki nożnej, regionalnych klubów sportowych i organizacji wszelkiego typu wydarzeń z tym związanych;
 • Współpracę Stowarzyszenia z innymi stowarzyszeniami o podobnym charakterze działalności;
 • Aktywne uczestniczenie i pomoc w podnoszeniu poziomu kultury ruchu kibicowskiego w Koninie i całym regionie;

3. Stowarzyszenie zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce dla stowarzyszeń o charakterze zwykłym, utrzymuje swoją działalność finansową na bazie składek członkowskich i wpłat jednorazowych od członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III – Członkowie – rodzaje oraz ich obowiązki

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ma charakter dobrowolny, podlega jednak określonym zasadom i regułom, zawartym w niniejszym regulaminie jak i w przyjmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia uchwałach czy postanowieniach.

2. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień, jak również do przestrzegania uchwał i postanowień Zarządu Stowarzyszenia, o których mowa poniżej.

3. Stowarzyszenie posiada następujących członków:

 • Zwyczajnych oraz Zwyczajnych Juniorów;
 • Wspierających;
 • Honorowych;

4. Członkiem Zwyczajnym może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, która:

 • Zadeklarowała uczestnictwo w Stowarzyszeniu;
 • Została zaakceptowana przez Zarząd Stowarzyszenia;
 • Przestrzega zasad regulaminu, uchwał i postanowień wydanych przez Stowarzyszenie i jego organy;
 • Aktywnie uczestniczy w pracy społecznej Stowarzyszenia oraz wypełnia cele działalności organizacji;
 • Regularnie opłaca składki członkowskie (minimum 6 razy w ciągu roku kalendarzowego) zgodnie z obowiązującymi wysokościami składek przyjętymi w odpowiednich uchwałach i postanowieniach Zarządu Stowarzyszenia;
 • Wykazuje zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia i klubu KS Górnik Konin.

5. Członkiem Zwyczajnym Juniorem może zostać każda osoba, która nie ukończyła 18 roku życia oraz:

 • Zadeklarowała uczestnictwo w Stowarzyszeniu;
 • Została zaakceptowana przez Zarząd Stowarzyszenia;
 • Przestrzega zasad regulaminu, uchwał i postanowień wydanych przez Stowarzyszenie i jego organy;
 • Aktywnie uczestniczy w pracy społecznej Stowarzyszenia oraz wypełnia cele działalności organizacji;
 • Wykazuje zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia i klubu KS Górnik Konin.

6. Członkiem Wspierającym można zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która:

 • Zadeklarowała pomoc w osiągnięciu celów Stowarzyszenia;
 • Została zaakceptowana przez Zarząd Stowarzyszenia;
 • Przestrzega zasad regulaminu, uchwał i postanowień wydanych przez Stowarzyszenie i jego organy;
 • Angażuje się w pracę społeczną Stowarzyszenia oraz pomaga w osiąganiu celów statutowych organizacji;
 • Opłaca składki lub dokonuje jednorazowych wpłat członkowskich w odstępach czasu nie mniejszych niż 12 miesięcy;
 • Wykazuje zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia i klubu KS Górnik Konin.

7. Członkiem Honorowym może zostać każda osoba fizyczna, która:

 • Zadeklarowała uczestnictwo w Stowarzyszeniu;J
 • Jest wybitnie zasłużona dla działalności związanej ze sportem w regionie konińskim lub posiada znaczące zasługi dla realizacji celów Stowarzyszenia;
 • Została zaakceptowana przez Zarząd Stowarzyszenia;
 • Przestrzega zasad regulaminu, uchwał i postanowień wydanych przez Stowarzyszenie i jego organy;
 • Uczestniczy w pracy społecznej Stowarzyszenia.

8. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 • Rezygnacji własnowolnej członka lub jego śmierci;
 • Skreślenia z listy członków przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu niezgodności z interesem stowarzyszenia;
 • Czasowego zawieszenia lub wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień regulaminu lub uchwał Zarządu.

ROZDZIAŁ IV – Majątek oraz władze Stowarzyszenia

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią składki oraz wpłaty finansowe członków Stowarzyszenia.

2. Władzami Stowarzyszenia są: Zebranie Członków Stowarzyszenia oraz Zarząd Stowarzyszenia, którego członkowie są reprezentantami Stowarzyszenia.

3. Zebranie Członków Stowarzyszenia winno odbywać się przynajmniej raz na kwartał. Zebranie powinno być ogłoszone do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia minimum na 7 dni przed datą zebrania.

4. Zebranie Członków Stowarzyszenia raz na 2 lata powołuje trzyosobowy Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów Członków Zwyczajnych. Członkowie Zwyczajni Junior, Członkowie Wspierający i Członkowie Honorowi nie mają prawa wyborczego.

5. Zarząd Stowarzyszenia sprawuje 2-letnią kadencję, może jednak zakończyć wcześniej swój urząd wskutek:

 • Własnowolnej rezygnacji;
 • Odwołania większością 3/4 głosów Członków Zwyczajnych na Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

6. Zarząd Stowarzyszenia po konsultacji z wszystkimi członkami Stowarzyszenia podejmuje
uchwały i postanowienia Stowarzyszenia, które obowiązują wszystkich członków organizacji.

7. Uchwały i postanowienia Zarządu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

ROZDZIAŁ V – Zmiany regulaminu

1. Jakiekolwiek zmiany niniejszego regulaminu mogą zostać przegłosowane przez Zebranie Członków Stowarzyszenia bezwzględną większością 3/4 głosów Członków Zwyczajnych lub też mogą zostać wprowadzone w wyniku specjalnej uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

2. Zmiany w regulaminie Stowarzyszenia wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.

© Stowarzyszenie Sympatyków Konińskiego Górnika 2015 Frontier Theme